عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

شناختی علمی، فرهنگی از پدیدار های باطنی در آسمان وجود آدمی

عرفان خراسان

سلام بر شما! خوش آمدید!

- عرفان خراسان، به کوشش مردمی دانشی، به ویژه دانشجویان گروه عرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور راه اندازی شده و موضوع آن بررسی مسائل باطنی است.
- اینجا فضایی است برای گفتگو، میدانی است برای شکوفایی، پنجره ای است به سوی زیبایی.

دبیر سایت: دکتر محی الدین قنبری

* سخن هفته:

- در راه یگانگى نه کفر است و نه دین
یک گام ز خود برون نه و راه ببین‏

اى جان و جهان! تو راه اسلام گزین
با مار سیه نشین و با خود منشین‏ (بوسعید ابوالخیر؛ منقول در نفحات جامی، به کوشش محمود عابدی، 309)


- جمله خیالات جهان ، پیش خیال او روان
مانند آهن پاره ها ، در جذبه ی آهن ربا

- اندیشه ها مرغان هوایی اند.
اندیشه ها لطیف اند،
بر ایشان حکم نتوان کردن که نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر.

آن اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو.
تو نتوانی آن را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن.
(مولوی، فیه مافیه)

- با هر کمالت اندکی آشفتگی خوش است
هر چند عقل کل شده ای بی جنون مباش. (عبدالقادر بیدل دهلوی)

- عشق، مردم خوار است؛ بی عشق، مردم خار است. (خواجه
عبدالله انصاری، رساله دل و جان)


- دل من ارزنی
عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی
ارزنی را؟ (رودکی سمرقندی)

- صدشکر که دیدیم چو ما بی دل و دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم (حافظ)

- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (حافظ)

- شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتیست که از روزگار هجران گفت (حافظ)

- باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست! (حافظ)

- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوی
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را (حافظ)

- بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد! (مولوی)

- لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! (شاهبداغ خان)

- فلسفه، تمرین مردن است. (سقراط)

- میوه ی کدام فصلی
که هیچ وقت نمی رسی ... (اشغالگر)


- قال الجنید:
حقایق بیزارند از اینکه براى دل‏ها چیزى براى تفسیر و تأویل باقى گذارند. (ترجمه مهدی محبتی، ص 368)

آخرین نظرات

    امام محمد غزالی (د 505 ق) فتاوایی صوفیانه دارد از آن جمله در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سالکی دست از تکالیف شرعی برنداشته ولی اعتقادش به آنها سست شده است. غزالی گفته که عبادات را اسراری هست که شناخت همه ی آنها برای انسان مقدور نیست؛ حال اگر سالک بر این باور باشد، عبادتش پذیرفته است و اگر نه، نه!

   « ... اما اگر بقطع اعتقاد کند که کردن و ناکردن برابر است و ممکن نیست که در وی هیچ خاصیت باشد که آن را معلوم نیست، عبادت وی درست نباشد، بل که ایمان وی به الهیّت و نبوت درست نبود که هر گاه که در قدرت ایزد تعالی روا ندارد، و قدرت را قاصر می داند بر عقول خویش که می گوید که هر چه مرا معلوم نبود خود ممکن نیست که در قدرت وی بود. و اگر روا می دارد و لکن می گوید که هر چه مرا معلوم نبوَد خود ممکن نیست که در قدرت وی بوَد.»(1)

    استاد نصرالله پورجوادی متذکر شده اند که از غزالی  این مطلب در رساله حماقت اهل  اباحت  و همچنین طبقات الشافعیه نیز تکرار شده است.

***

1. پورجوادی، نصر الله، دو مجدد: پژوهش هایی درباره محمد غزالی و فخر رازی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1381، صص 112 و 113.